Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Yrityssuojeluyhdistys ry
Osoite: Rannikkolaivurintie 1 D 1, 00850 Helsinki
Puhelin: +358 50 430 8326
Sähköposti: jarmo.kelo@yrityssuojelu.fi
Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava: Jarmo Kelo

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Nettipelsu-rekisteri. Rekisterissä käsitellään kiinteistöjen pelastussuunnitelmiin liittyviä tietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjentietojen ajantasainen hallinta sekä sen ylläpito ja dokumentaation hallinta.

Mahdollisten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää rekisteriä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään pääosin kiinteistöihin liittyviä yleisiä tietoja sekä osin myös henkilötietoja sekä muita pelastussuunnitelmiin liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

• Kiinteistön nimi
• Kiinteistön osoite ja kotipaikka
• pelastusviranomaisen yleiset yhteystiedot
• Yhteyshenkilönetu- ja sukunimi sekä puhelinnumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä osittain myös julkisista tietolähteistä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Nettipelsu-sivustolla on SSL-tason suojaus (https). Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriin talletetut henkilötiedot eivät ole säädetty salassa pidettäviksi.

Yhdistyksen käytössä oleva tietokone sekä sen työasema on suojattu vahvan salasanan taakse.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja joudutaan siirtämään yhdistyksen toimesta toisen yrityksen suojatuille palvelimille rekisterin ylläpitämisen vuoksi. Ulkopuolinen yritys voi tarvittaessa siirtää niitä edelleen henkilötietoja ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta muille toimijoille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys ei käytä henkilötietojen käsittelyssä tai sen siirrossa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevia palveluja, eikä henkilötietoihin anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity toimii nimettynä yhteyshenkilönä. Tämän jälkeen henkilötiedot poistuvat.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa, milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;
- saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle. Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö-kohdanyksi (1) mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä rekisterin ylläpitäjänsähköpostiin jarmo.kelo@yrityssuojelu.fi

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Yrityssuojeluyhdistys ry
Jarmo Kelo
Rannikkolaivurintie 1 D 1
00850 Helsinki

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaseloste on käsitelty yhdistyksen hallituksessa ja sitä päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.11.2021.